Изисквайте Зелена карта с всяка полица ГО!

ЗК 1-1Сертификат Зелена карта трябва да се издава задължително с всяка полица „Гражданска отговорност“ без доплащане, съгласно новия Кодекс за застраховането, който е в сила от 1 януари. Затова при сключване на застраховката, винаги изисквайте сертификата от застрахователя или брокера си, в случай, че пропуснат да ви го предоставят.

Промените в кодекса предвиждат задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ да осигурява покритие както в България, така и в страните членки на ЕС, както и в трети страни, членки на системата Зелена карта. Според новото законодателство, което вече се прилага, всички тези покрития важат с една премия, без да е необходимо доплащане за някое от тях, или да се прилагат намаления от цената за изключване на някои от покритията. Практически изключването на покрития е невъзможно и премията, която плащате, по закон ви осигурява защита в гореизброените случаи. Също така, застрахователят или брокерът нямат право да ви питат дали имате нужда от сертификата, а са задължени да ви го предоставят, независимо от намеренията ви дали да го използвате.

Затова призоваваме всички потребители на застраховка „Гражданска отговорност“ да се възползват от правата си и задължително да изискват сертификат Зелена карта с всяка сключена полица, независимо дали към момента се нуждаят от него или планират да го използват. Ако станете свидетели на практики, нарушаващи закона, не пропускайте да сигнализирате!

Ето и текстовете от закона, които определят настоящия режим:

 

Съгласно чл.481, ал.1 от новия Кодекс за застраховането:

Чл. 481. (1) Застрахователният договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на:

  1. Република България съгласно българския закон;
  2. държава членка съгласно нейния закон;
  3. трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, на чиято територия обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката;
  4. трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съгласно нейния закон;
  5. трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта”.

 

Алинея 2 на същия член постановява, че:

„(2) Застрахователният договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите осигурява покритие на територията на Република България, на територията на другите държави членки и на територията на третите държави по ал. 1, т. 4 и 5 ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ДОГОВОРА, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира в друга държава членка или в трета държава по ал. 1, т. 4 и 5.“

 

Съгласно чл.489, ал.1 от новия Кодекс за застраховането:

„Чл. 489. (1) Сертификат „Зелена карта” се издава заедно с полицата по застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите без допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги“.

 

  Онлайн услуги
x