Ивета Кунова: БАЗБ подкрепя проекта за нов Кодекс за застраховането

IMG_3173Българската асоциация на застрахоателните брокери (БАЗБ) подкрепя проекта на новия Кодекс за застраховането, който е насочен към защитата на потребителите и борбата с някои порочни практики на застрахователния пазар. Това посочва председателят на УС на БАЗБ Ивета Кунова в интервю за в. „Застраховател прес“. Най-важно за брокерите остава изграждането на доверието на клиентите, а застрахователният пазар е твърде малък и разделението в него носи само негативи, смята още Ивета Кунова. Прочетете цялото интервю по-долу.

 – Госпожо Кунова, по ваше мнение кои са най-важните и приоритетни за решаване проблеми в сферата на брокерския бизнес?

Мисля, че най-важно е да продължим да изграждаме доверието на клиентите ни към нашия професионализъм. Доверие, което да обхваща не само дейността на брокерите, а доверие изцяло към целия застрахователен бранш.

  – Намират ли и до каква степен тези проблеми своето решение в проекта на изцяло нов Кодекс за застраховане?

Факт е, че сме свидетели на някои порочни практики от страна на застрахователни брокери и застрахователни агенти с цел заблуда на потребителите. Ще дам примери, за да бъда по-ясна:

Огромни рекламни табели с надписи „Застраховки, отстъпки..“ без да е ясно кой предлага тези застраховки и тези отстъпки, 5-6 застрахователни агента, събрани в един офис и предлагащи застраховки във всички застрахователни компании като „Застрахователна къща“ , „Застрахователен офис“ или подобно заблуждаващо име. По този начин клиентите биват заблудени, че използват услугите на лицензиран брокер;

Неотчитане на премии от страна на брокерите и агентите или забавяне на разплащането със застрахователите е друг от големите проблеми за клиентите, защото в следствие на това потребителите оставаха без застрахователно покритие. От тук идва и една от най-важните промени в КЗ, касаещи конкретно застрахователното посредничество у нас. До сега България бе единствената страна-членка на ЕС, където в КЗ не бе записано категорично, че застрахователна премия, платена на застрахователния посредник се счита за платена на застрахователя. В следствие на този пропуск и лошите практики, част от клиентите се оказваха без покритие, въпреки, че са платили премия при посредника. За наша радост, в проекта за нов КЗ това е формулирано много точно и ясно. По-добрата регулация защитава потребителският интерес.

Невъзможността на регулатора да санкционира подобни нарушения заради пропуски в законодателството вече са премахнати. Новия КЗ е насочен към пълната защита на потребителите на застрахователни услуги.

 – Как новото законодателство ще повлияе на бизнеса като цяло? Можем ли да очакваме промяна в облика на пазара като цяло?

Промяна ще има и тя със сигурност ще е положителна. С прекратяването на лошите практики доверието в застрахователния бранш неминуемо ще расте. Както многократно изтъкнах новият КЗ защитава напълно потребителите, дава им пълна информация за пред-договорния процес, както и сигурност за валидността на застрахователното им покритие. Професионализацията на бранша, изискването за професионална квалификация и непрестанно професионално обучение ще гарантира на клиентите и спокойствието, че застрахователната услуга е предложена и обоснована от специалисти и предлагана не заради финансовият интерес на посредника, а заради покритието, нужно на всеки един отделен клиент.

В следствие на тези промени увереността на потребителите от нуждата от застрахователно покритие ще расте и ще доведе и до увеличаване застрахованите лица, на тяхното здраве, живот и имущество.

 – Каква е вашата оценка за нивото на компетентност в бранша?

За съжаление все още има хора, които след посредничество при сключване на няколко полици застраховка „Гражданска отговорност“ добиват увереност в своите възможности и регистрират застрахователен брокер. Да, трябва да има равен старт и възможност всеки да си изкарва хляба и да се докаже на професионалното поприще. Но… свидетели сме , че точно тези хора, въпреки придобития лиценз за застрахователен брокер, задават „компетентни“ въпроси като: „Какво е това клиентска сметка?“, не знаят, че за отчитане на застрахователните премии има срок, не познават застрахователните продукти, предлагат нерегламентирани отстъпки в нарушение на КЗ и т.н.

Сега, с промените в КЗ се надявам засилените проверки на регулатора върху дейността на застрахователните брокери и агенти да доведат до изчистване на пазара от такива играчи и да останат наистина компетентни професионалисти, които да затвърждават и увеличават доверието в застрахователния бранш.

 – Ще дойде ли времето когато и у нас, по подобие на развитите икономики, застрахователните брокери ще играят водещата роля, а не застрахователните дружества?

Да, вярвам в това. Все по-голям е делът на застрахователни договори сключени чрез брокери. Брокерският бизнес има ръст всяка година. Очаквам тази тенденция да се запази и в бъдеще процентът на сключени полици чрез брокери да е все по-голям. С радост ще отбележа, че двадесет и петте членове на БАЗБ са изпълнили над една трета от него и съм уверена в развитието на бизнеса на нашите членове заради компетентността и професионализма им.

 – Чуваше ли се гласът на Българската асоциация на застрахователните брокери при изработването на текстовете, касаещи частта за застрахователните посредници?  

Да. БАЗБ участва в активно в много законодателни инициативи, една от които е и проекта за нов КЗ. Нашата асоциация подкрепя проекта на нов КЗ и мотивите към него. БАЗБ даде свои предложения по първоначалния вариант, публикуван още през декември. Те бяха обсъдени и приети от Регулатора и залегнаха в проекта за нов КЗ. С оглед на създаването на по-добра конкурентна среда и равнопоставеност между участниците на застрахователния пазар, което от своя страна ще гарантира по-високо ниво на защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги в България, БАЗБ даде свое предложение за допълнение на КЗ и към МФ.

 – И накрая, как виждате развитието на брокерския бизнес в България в следващите пет или десет години?

Ако говорим за бъдещето, трябва да коментираме Insurance Distribution Directive /IDD/. БАЗБ, чрез Федерацията на европейските застрахователни посредници (BIPAR), взе активно участие в подготовката на Директивата. Вотът на Европейския парламент и пленарното гласуване на Съвета на Европа на Insurance Distribution Directive /IDD/ са планирани за края на месец октомври 2015 г. Текстът ще влезе в сила на 20-ия ден от публикуването му в официалния вестник на Европейския съюз. След това, държавите-членки ще имат 2 години, за да имплементират текста в националното им законодателство. В същото време, ще се подготвят някои делегирани актове и технически стандарти.

Целта на IDD е пълна прозрачност в пред-договорните и договорните отношения и цялостна защита на потребителският интерес. Застрахователните продукти трябва да се предлагани от висококвалифицирани и финансово стабилни професионалисти. Сключването на застрахователните договори да става с информираното съгласие на клиента и само след обстоен анализ на нуждите на потребителя.

Уверена съм, че членовете на БАЗБ ще бъдат на този пазар и след 10 години, заради завишените критерии за финансова стабилност и професионална квалификация в Директивата, на които нашите членове отговарят.

На брокерите, извън БАЗБ само мога да кажа: “ Станете наши членове за да можете да участвате активно в определянето на правилата, по които ще се развива нашата професия“.

Ние работим много усилено и в посока обединение на българските брокери, БАЗБ предложи на другата брокерска асоциация АЗББ още през пролетта среща/кръгла маса с цел обсъждането на сливането на нашите две асоциации: БАЗБ и АЗББ

Ние от БАЗБ смятаме, че българският застрахователен пазар е твърде малък и разделението между участниците в него носи единствено негативни резултати. Вярваме, че двете асоциации могат да си подадат ръка за сътрудничество въпреки досегашното разделение в името на подобряването на сложната среда, в която функционират техните членове. Идеята ни е насочена към оптимизиране функциите и организацията на асоциациите и обединяването им в една. Това от своя страна ще има пряк ефект върху създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на членовете и утвърждаване престижа на професията на застрахователния брокер в България. В името на общите успехи ние от БАЗБ искаме да намерим заедно най-добрия път към постигането на поставените цели. За съжаление, тази желана от нас среща още не се е състояла, но се надявам до гласуването в парламента на новия КЗ да имаме напредък и в тази посока, което неминуемо ще доведе до още по-голямо развитие на брокерския бизнес.

 

 

 

 

  Онлайн услуги
x