КФН въвежда единна практика за надзор на използването на клиентски сметки от брокерите

kfn1.jpgКомисията за финансов надзор (КФН) определи единна практика за надзор на застрахователните брокери във връзка със задължението им за използване на клиентски сметки за превеждане на застрахователни премии от клиентите към застрахователните компании и за превеждане на обезщетения от застрахователите към клиентите им.

Практиката се въвежда заради констатираните различни по вид нарушения на това задължение и липсата на специална административно-наказателна разпоредба за случаите на неизползване на клиентска сметка. Глобите при установени нарушения са между 1000 и 20 000 лв, а КФН ще осъществява надзора в четири стъпки.

При първоначална проверка КФН ще проверява 20 произволно избрани застрахователни договора, сключени от посредника. В случай на констатирани нередности ще се съставя акт за административно нарушение за всяка отделна вноска или обезщетение, което не е преведено в съответствие с правилата. Ако има констатирани нарушения, се извършва последваща проверка в рамките на една година, която обхваща всички сключени застрахователни договори. Ако и при нея бъдат установени нередности, се налага административно наказание по Закона за административните нарушения и наказания.

 

Ето и четирите стъпки, подробно разписани от КФН:

 

  1. При първоначална проверка на използването на клиентската сметка се проверява дали е спазвано изискването на чл. 155, ал. 1 по двайсет произволно избрани застрахователни договора, сключени с услугите на посредника в рамките на периода, за който се отнася извършваната проверка.
  2. В случай на констатиране на преводи/внасяне на средства без използването на клиентската сметка за предаването на средствата към/от застрахователя, се съставя акт за установяване на административно нарушение за всяка отделна вноска на застрахователна премия, която не е преведена на застрахователя чрез клиентска сметка и за всяко получено застрахователно обезщетение от застрахователя за потребителя с посредничеството на конкретния посредник,  което не е било преведено чрез клиентската сметка.
  3. При констатиране на нарушения по т. 2, се извършва последваща проверка в застрахователния посредник не по-късно от една година след приключване на проверката по т.1, Тази проверка обхваща периода след приключването на проверката по т. 1.. Предмет на проверката по т. 3 са всички получени от посредника премии от потребителите на застрахователни услуги за проверявания период.
  4. За всяко отделно констатирано административно нарушение се съставя акт за установяване на административно нарушение и се налага административно наказание при спазване на Закона за административните нарушения и наказания,  като във всеки случай се извършва преценка за наличие основание за прилагане на чл. 28 от ЗАНН.

 

Пълния текст на решението на КФН може да изтеглите от http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Praktika_kl_smetka_KZ_clear_Final.pdf

  Онлайн услуги
x