1,11 млрд. лв приходи на застрахователите в края на август

kfn1.jpgПриходите на застрахователите в България от премии към края на август т.г. са достигнали 1,115 млрд. лв, сочат актуализирани данни за застрахователния пазар у нас на Комисията по финансов надзор. С това се отчита ръст от 7,6 % на годишна база.

Към края на август 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 911 704 хил. лв., включително премиите за презастраховане, с което се отчита ръст от 4,8 % на годишна база. Автомобилните застраховки  са с относителен дял от 70,2 %, като на годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,8 % при спад от 3,5 %, изчислен в края на август 2012 г. В края на август 2013 г. имуществените застраховки, които заемат дял от 17,5 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат спад на премиите от 0,6 % на годишна база.

В животозастраховането премийните приходи са достигвали 204 045 хил.лв – с 22,6 % повече от предходната година. Най-голям дял на този пазар има застраховка „Живот” и рента – 75,8 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2013 г. Спрямо края на август 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 8,5 % на годишна база.

В резултат от прелицензирането на дружествата за доброволно здравно осигуряване, към края на месец август 2013 г., броят на общозастрахователните дружества нараства на 26, а броят на здравноосигурителните дружества намалява на 5. Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 204 хил. лв. в края на август 2012 г. на 23 890 хил. лв. в края на отчетния период. В края на август 2013 г. шестнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (21,1 %), „ОЗОФ Доверие ЗАД” (19,7 %) и „Дженерали Застраховане” АД (14,7 %).

  Онлайн услуги
x