Правителството чака 24 млн. лв. от данъка върху застраховките догодина

24 млн. лв. приходи от данък върху застрахователните премии (ДЗП) е прогнозирало правителството в проектобюджета за 2012 г. Сумата е с 20% по-висока от заложеното в консолидираната фискална програма за 2011 г., става ясно от доклада към проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Данъкът със ставка 2% беше въведен със специален закон след 1 януари 2011 г. С него се облагат премиите по договори от общо застраховане, с изключение на договорите за презастраховане и ретроцесия, тези за застраховки на товари по време на международен превоз, когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на Република България и за застраховките за летателни апарати, плавателни съдове и гражданските отговорности, свързани с тях.

ДЗП е косвен данък, съответно се плаща от потребителите на застраховки. Заложената сума от 24 млн. лв. означава, че правителството очаква премии на стойност 1.2 млрд. лв. от облагаемите договори.

1.5 млн. лв. за електронните системи на КФН

Повишение със 79% на средствата за капиталови разходи в проектобюджета на КФН, е планирало още правителството. Предвидените 1.487 млн. лв. са за изграждане на изцяло нови системи за електронен обмен на информация между регулаторните и съответно поднадзорните лица, изграждане на системи за връзка и обмен на данни с държавните институции, пише в доклада. За сравнение – 830 хил. лв. е била сумата за капиталови разходи през 2011 г.

Прогнозираната приходната част в бюджета на КФН е 8.329 хил. лв. при 8.277 млн. лв. за 2011 г.

Разходите за членски внос за 2012 г. на двата Европейски надзорни органа, в които КФН членува – Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), са променени тъй като е налице тенденция към съществено завишаване на дължимите суми за членство.

Въпреки това сумата по перо „Текуща издръжка и членски внос“ в разходите е намалена с 13% – от 4.316 млн. лв за 2011 г. на 3.751 млн. лв. за 2012 г.

Източник: Insurance.bg

  Онлайн услуги
x