Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец май 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – май 2012 г., възлиза на 648 943 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 4,4 % при ръст от 2,8 % в края на май 2011 г.

Към края на май 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 542 243 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 4,8 % (при ръст от 0,4 % година по-рано).

В края на отчетния период делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 72,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 5,6 % при ръст от 1,9 % към края на май 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 4,0 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 8,1 % към края на май 2011 г.

През периода януари – май 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 106 700 хил. лв. при 109 201 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита спад от 2,3 % при ръст от 17,7 % година по-рано.

Делът на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на май 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании се наблюдава обратна тенденция.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,6 %. На годишна база се отчита спад от 0,9 % при ръст от 16,8 % към края на май 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на май 2012 г. На годишна база се отчита спад премийния приход по този вид застраховка от 44,2 % при ръст от над 100 % към края на май 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – май 2012 г., възлиза на 23 044 хил. лв., с което се отчита ръст от 13,9 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 6,3 % година по-рано.

Към края на май 2012 г., в сравнение с края на май 2011 г., делът на първите три здравноосигурителни дружества намалява, делът на първите пет остава без промяна, а делът на първите десет нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (38,1 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (20,9 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (38,4 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-40,8 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 173 125 души при 198 580 души към края на май 2011 г.

Източник: КФН

  Онлайн услуги
x