Продават 5.616% от Алианц България

Конкурс за приватизационна оценка на 202 500 акции на ЗАД Алианц България бе обявен от Агенцията за приватизация и следприватизационнен контрол.

Книжата, които представляват 5.616% от акционерния капитал на застрахователя в момента се притежават от Холдинг български държавни железници ЕАД и явно ще станат обект на приватизационна сделка.

На този начален етап, Агенцията ще възложи изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на акциите. До конкурса ще бъдат допуснати физически и юридически лица, които задължително разполагат в екипа си с правоспособен юрист, както и с независим оценител, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България и притежаващ сертификат за правоспособност на независим оценител. Предложенията за участие ще се приемат до 27 април, става ясно от публикуваното днес обявление.

Основен акционер на застрахователната компания е „Алианц България Холдинг“ АД, чийто дял в капитала е 78%, според информацията в сайта на Комисията за финансов надзор.

Освен делът в Алианц, на приватизационния тезгях ще бъдат извадени и 1 846 667 акции, представляващи 35% от капитала на БДЖ – Трансимпекс АД, които също са сред активите на железопътния холдинг.

Източник: Insurance.bg

  Онлайн услуги
x