Регулация

Регулация на дейноста на застрахователни брокери, застрахователни агенти и компании

Кой контролира дейноста ни

Застрахователните компании, застрахователните брокери и агенти подлежат на специална регулация – разрешителен режим. Институциите, които контролират дейноста им са:

Комисия за финансов надзор
Web: www.fsc.bg
Телефон: (02) 94-04-999
Адрес: София 1303, ул. Шар планина №33

Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Комисията е специализиран държавен орган за регулация и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор. Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар.

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД е вписан в регистъра на застрахователните брокери с решение № 742-ЗБ/30.08.2006г.


Комисия за защита на потребителите

Web: www.zkp.bg
Телефон: (02) 98 02 524
Адрес: София 1000, пл. Славейков 4А

Комисията за защита на потребителите е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма с регионални звена на територията на страната. Комисията за защита на потребителите се състои от петима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист. Комисията за защита на потребителите осъществява контрол върху нелоялните търговски практики, както и предявява искове за колективна защита на потребителите, изготвя насоки и препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите и осъществява контрол за безопасност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на законите на Република България.


Комисия за защита на личните данни

Web: www.cpdp.bg
Телефон: (02) 91 53 531
Адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15

Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на гражданите при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни. Тя е независим орган, който се състои от председател и четирима членове. Те се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат. Комисията за защита на личните данни е създадена с решение на Народното събрание от 23.05.2002 година.

Инстрейд е регистриран администратор на лични данни под номер 24604.


Комисия за защита на конкуренцията

Web: www.cpc.bg
Телефон: (02) 91 53 531
Адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15

Комисията за защита на конкуренцията е оправомощена да прилага Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Дейността на КЗК е свързана с установяване на нарушения на свободната конкуренция, разпоредбите на чл. 81 и чл. 82 от Договора за създаване на Европейската общност, сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз, по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004, извършването на секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. По реда на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, Комисията разглежда жалбите по повод незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедура по възлагане на обществена поръчка или концесия.


Закони уреждащи дейноста на застрахователния брокер:

  Онлайн услуги
x