Редовно Общо събрание на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)

Събранието се проведе съгласно предварително обявения Дневен ред и включваше следните точки:

1. Взимане на Решение за изменение и допълнение в Раздел II „Членство“ и Раздел III „Органи на Асоциацията“ от Устава на БАЗБ, относно учредяване на асоциирано членство в Асоциацията.

2. Приемане на доклад за дейността на БАЗБ, изготвен от Председателя на БАЗБ г-н Николай Здравков.

3. Приемане на отчет на Контролната комисия на БАЗБ за 2011г.

4. Приемане на годишен финансов отчет (Отчет за приходи и разходи и Баланс) на БАЗБ за 2011г.

5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет на БАЗБ за 2011г.

6. Приемане на членството на „Българска Асоциация на Застрахователните Брокери“ в „Асоциация на индустриалния капитал в България“.

Управителният съвет на Асоциацията отчете извършената дейност чрез изготвен подробен доклад и запозна членовете с годишния финансов отчет на сдружението.

Членът на Контролната комисия на БАЗБ, г-н Йордан Велев запозна присъстващите с отчета на Контролната комисия и направи задълбочен анализ на приходно-разходната част на Асоциацията за 2011г.

Подложени бяха на дискусия въпросите, свързани с учредяването на Асоциирано членство в Асоциацията и Приемане на членството на „Българска Асоциация на Застрахователните Брокери“ в „Асоциация на индустриалния капитал в България“.

Управителният съвет аргументира своето предложение за асоциирано членство с постъпилите през последната година запитвания от страна на брокери, нечленуващи в Асоциацията за придобиване на такъв статут. Всички членове на асоциацията единодушно приеха предложението и решиха да се въведе тази форма на членство. Асоциираните членове могат да участват в Общото събрание, във всички дискусии и обсъждания, да получават информация и консултации от сдружението, както и да се запознават с всички доклади, изготвени от Управителния и Контролния съвет на Асоциацията. Ограниченията за новия  статус на членство са, че асоциираният член е без право на глас в Общото събрание и не може да бъде избиран в Управителния съвет на Асоциацията. Беше гласуван и членският внос за асоциирано членство, който е в размер на 50% от членския внос, определен за редовните членове на Асоциацията. Асоциираното членство се придобива за една година, след което лицето може да стане пълноправен член на Асоциацията.

Всички участници в Общото събрание подкрепиха предложението за членството на „Българска Асоциация на Застрахователните Брокери“ в „Асоциация на индустриалния капитал в България“ с убеждението, че това членство ще разшири възможностите за комуникация с държавните институции и бизнеса.

Всички точки от дневния ред бяха гласувани с пълно единодушие.

След приключването на събранието, членовете на БАЗБ обсъдиха редица въпроси, свързани с развитието на застрахователния бизнес в България.

baib.bg

  Онлайн услуги
x